Kontakt z Nami


Bądź w kontakcie! Napisz do nas!

Formularz Kontaktowy

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEELOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Adama Mickiewicza 29
 • Z administratorem można również kontaktować się pod adresem mailowym: biuro@beelogic.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Stowarzyszenia związanych z działalnością statutową.
 • Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawierana na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, co wynika z terminu przedawnienia roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz biura księgowego i informatyka serwisującego, z którym BeeLogic Sp. z o.o. zawarło umowę o świadczenie tych usług. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan mógł/mogła być informowana o podejmowanych przez BeeLogic Sp. z o.o. inicjatywach oraz brać w nich udziału.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.